KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni, 81-155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207 , tel. 58 625 35 02, e-mail: sekretariat@ppp3.edu.gdynia.pl
 2. Kontakt z Inspektorem danych osobowych e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielanie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wspomaganie ich w wyborze drogi kształcenia i zawodu. Ponadto udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego, prawnie uzasadnionego interesu publicznego placówki oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania przez nią celów statutowych określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz poniższych przepisów aktów normatywnych o charakterze wykonawczym m.in.:
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa – Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgody.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych IT oraz operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
 2. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji wynoszący 10 lat od daty zakończenia roku szkolnego w którym odbyła się w poradni sesja, diagnoza, konsultacja lub terapia – licząc okres od dnia 1 stycznia roku następnego. W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich/dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu.
 5. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania.