Orzecznictwo

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Zespoły orzekające wydają następujące rodzaje dokumentów:

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje się dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego. Orzeczenie o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym można wydać dzieciom od rozpoczęcia nauki w szkole.

 2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, które wydaje się dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

 3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, które wydaje się dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

 4. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych.

 5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się dziecku od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów:

 1. niepełnosprawnych:

 • niesłyszących,

 • słabosłyszących,

 • niewidomych,

 • słabowidzących,

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

 1. niedostosowanych społecznie,

 2. zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Ważne:

 • Orzeczenia dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku oraz słuchu w Gdyni wydaje Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 1 oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

Procedura uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. Rodzice lub pełnoletni uczeń składają wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, który znajduje się na stronie poradni. Wniosek powinni podpisać obydwoje rodzice. Jeżeli jest to niemożliwe, to rodzic podpisujący wniosek składa pisemne oświadczenie, że drugi rodzic jest powiadomiony o wystąpieniu z takowym wnioskiem i wyraża zgodę na kształcenie specjalne swojego dziecka. W sytuacji, gdy nie ma kontaktu z drugim rodzicem niezbędna jest adnotacja „brak kontaktu”.

 2. Do wniosku rodzic załącza następujące dokumenty:

 1. opinię ze szkoły na zespół orzekający – druk znajduje się na stronie poradni,

 2. wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich,

 3. dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane, orzeczenie o niepełnosprawności,

 4. jeżeli do wydania orzeczenia jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia. Druk zaświadczenia lekarskiego znajduje się na stronie poradni.

 1. Badanie psychologiczne oraz badanie pedagogiczne. Na oba badania jeżeli dziecko ma wadę wzroku to przynosi okulary. Bez nich nie jest możliwe dokładne zbadanie funkcji wzrokowych i w takiej sytuacji badanie zostaje przełożone na inny termin. Diagnozujemy tylko dzieci zdrowe. Badanie dziecka, które jest osłabione daje wyniki nieadekwatne do jego możliwości tzn. wyniki mogą być zaniżone i negatywnie wpłynąć na całokształt diagnozy. Na badanie pedagogiczne należy przynieść zeszyty, w których widoczne są m.in.: błędy ortograficzne, nieczytelne pismo, błędy w obliczeniach itp. Ważne jest, aby był to materiał nie poprawiany, nie gumkowany, obrazujący dziecka trudności.

 2. Powołanie zespołu orzekającego. Rodzic zostaje poinformowany o terminie zespołu i możliwości uczestniczenia w posiedzeniu. Rzadko rodzic jednak korzysta z tej możliwości. Dostarczona pełna dokumentacja dziecka i badania diagnostyczne są wystarczające do przeprowadzenia zespołu orzekającego.

 3. Wydanie orzeczenia. Rodzic zostaje telefonicznie poinformowany o możliwości odbioru dokumentu.

INDYWIDUALNE NAUCZANIE

Ważne:

 • W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu. Druk zaświadczenia znajduje się na stronie poradni.

Procedura uzyskania orzeczenia o indywidualnym nauczaniu:

 1. Rodzice lub pełnoletni uczeń składają wniosek o wydanie orzeczenia o indywidualnym nauczaniu, który znajduje się na stronie poradni. Wniosek powinni podpisać obydwoje rodzice. Jeżeli jest to niemożliwe, to rodzic podpisujący wniosek składa pisemne oświadczenie, że drugi rodzic jest powiadomiony o wystąpieniu z takowym wnioskiem i wyraża zgodę na indywidualne nauczanie. W sytuacji, gdy nie ma kontaktu z drugim rodzicem niezbędna jest adnotacja „brak kontaktu”.

 2. Do wniosku rodzic załącza następujące dokumenty:

 1. opinię ze szkoły – druk znajduje się na stronie poradni,

 2. wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich,

 3. dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane, orzeczenie o niepełnosprawności,

 4. zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. W zaświadczeniu lekarz określa:

 • przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

 • rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. Druk zaświadczenia lekarskiego znajduje się na stronie poradni.

 1. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu.

 1. Badanie psychologiczne oraz badanie pedagogiczne. Na oba badania jeżeli dziecko ma wadę wzroku to przynosi okulary. Bez nich nie jest możliwe dokładne zbadanie funkcji wzrokowych i w takiej sytuacji badanie zostaje przełożone na inny termin. Diagnozujemy tylko dzieci zdrowe. Badanie dziecka, które jest osłabione daje wyniki nieadekwatne do jego możliwości tzn. wyniki mogą być zaniżone i negatywnie wpłynąć na całokształt diagnozy. Na badanie pedagogiczne należy przynieść zeszyty, w których widoczne są m.in.: błędy ortograficzne, nieczytelne pismo, błędy w obliczeniach itp. Ważne jest, aby był to materiał nie poprawiany, nie gumkowany, obrazujący dziecka trudności.

 2. Powołanie zespołu orzekającego. Rodzic zostaje poinformowany o terminie zespołu i możliwości uczestniczenia w posiedzeniu. Rzadko rodzic jednak korzysta z tej możliwości. Dostarczona pełna dokumentacja dziecka i badania diagnostyczne są wystarczające do przeprowadzenia zespołu orzekającego.

 3. Wydanie orzeczenia. Rodzic zostaje telefonicznie poinformowany o możliwości odbioru dokumentu.

ORZECZENIE O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

Ważne:

 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

 • Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

Procedura uzyskania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:

 1. Rodzice składają wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, który znajduje się na stronie poradni. Wniosek powinni podpisać obydwoje rodzice. Jeżeli jest to niemożliwe, to rodzic podpisujący wniosek składa pisemne oświadczenie, że drugi rodzic jest powiadomiony o wystąpieniu z takowym wnioskiem i wyraża zgodę. W sytuacji, gdy nie ma kontaktu z drugim rodzicem niezbędna jest adnotacja „brak kontaktu”.

 2. Do wniosku rodzic załącza następujące dokumenty:

 1. wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich,

 2. dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane, orzeczenie o niepełnosprawności,

 3. jeżeli do wydania orzeczenia jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka. Druk zaświadczenia lekarskiego znajduje się na stronie poradni.

 1. Badanie psychologiczne, badanie oligofrenopedagogiczne, konsultacja logopedyczna (badania w zależności od potrzeb ustala się podczas pierwszego spotkania diagnostycznego z psychologiem). Diagnozujemy tylko dzieci zdrowe, które nie są przeziębione, nie mają oznak gorszego samopoczucia fizycznego.

 2. Powołanie zespołu orzekającego. Rodzic zostaje poinformowany o terminie zespołu i możliwości uczestniczenia w posiedzeniu. Rzadko rodzic jednak korzysta z tej możliwości. Dostarczona pełna dokumentacja dziecka i badania diagnostyczne są wystarczające do przeprowadzenia zespołu orzekającego.

 3. Wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Rodzic zostaje telefonicznie poinformowany o możliwości odbioru dokumentu.

OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Ważne:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka organizuje się od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Procedura uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania:

 1. Rodzice składają wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu, który znajduje się na stronie poradni. Wniosek powinni podpisać obydwoje rodzice. Jeżeli jest to niemożliwe, to rodzic podpisujący wniosek składa pisemne oświadczenie, że drugi rodzic jest powiadomiony o wystąpieniu z takowym wnioskiem i wyraża zgodę na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W sytuacji, gdy nie ma kontaktu z drugim rodzicem niezbędna jest adnotacja „brak kontaktu”.

 2. Do wniosku rodzic załącza następujące dokumenty:

 1. opinię z przedszkola (żłobka) na zespół orzekający (jeżeli dziecko uczęszcza do placówki) – druk znajduje się na stronie poradni,

 2. wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich,

 3. dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane, orzeczenie o niepełnosprawności,

 4. jeżeli do wydania orzeczenia jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka. Druk zaświadczenia lekarskiego znajduje się na stronie poradni.

 1. Badanie psychologiczne, badanie pedagogiczne, konsultacja logopedyczna (badania w zależności od potrzeb ustala się podczas pierwszego spotkania diagnostycznego z psychologiem). Na badania jeżeli dziecko ma wadę wzroku to przynosi okulary. Diagnozujemy tylko dzieci zdrowe. Badanie dziecka, które jest osłabione daje wyniki nieadekwatne do jego możliwości tzn. wyniki mogą być zaniżone i negatywnie wpłynąć na całokształt diagnozy.

 2. Powołanie zespołu orzekającego. Rodzic zostaje poinformowany o terminie zespołu i możliwości uczestniczenia w posiedzeniu. Rzadko rodzic jednak korzysta z tej możliwości. Dostarczona pełna dokumentacja dziecka i badania diagnostyczne są wystarczające do przeprowadzenia zespołu orzekającego.

 3. Wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. Rodzic zostaje telefonicznie poinformowany o możliwości odbioru dokumentu.

OPINIA W SPRAWIE SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W NAUCE

Procedura uzyskania w poradni psychologiczno-pedagogicznej opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się:

Klasy I-III szkoły podstawowej

Ważne:

W klasach I-III poradnia wydaje diagnozę o ryzyku dysleksji lub jego braku. Diagnozę dysleksji można wydać od klasy IV szkoły podstawowej.

 1. Rodzic występuje z wnioskiem o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wydanie opinii. Odpowiedni druk znajduje się na stronie poradni.

 2. Do wniosku rodzic załącza opinię wychowawcy dziecka. Druk do opinii znajduje się na stronie poradni.

 3. Badanie psychologiczne oraz badanie pedagogiczne. Na oba badania jeżeli dziecko ma wadę wzroku to przynosi okulary. Bez nich nie jest możliwe dokładne zbadanie funkcji wzrokowych i w takiej sytuacji badanie zostaje przełożone na inny termin. Diagnozujemy tylko dzieci zdrowe. Badanie dziecka, które jest osłabione daje wyniki nieadekwatne do jego możliwości tzn. wyniki mogą być zaniżone i negatywnie wpłynąć na całokształt diagnozy. Na badanie pedagogiczne należy przynieść zeszyty, w których widoczne są m.in.: błędy ortograficzne, nieczytelne pismo, błędy w obliczeniach itp. Ważne jest, aby był to materiał nie poprawiany, nie gumkowany, obrazujący dziecka trudności.

 4. Wydanie opinii po badaniach.

Klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Ważne:

 • Opinię o specyficznych trudnościach w nauce wydaje się od klasy IV.

 • Do diagnozy niezbędne jest posiadanie materiału porównawczego z wcześniejszych badań psychologiczno-pedagogicznych. Bardzo rzadko zdarza się, że diagnozę uzyskuje się podczas jednorazowego badania psychologiczno-pedagogicznego.

 • Uczniowie klas VII, którzy mieli w klasach I-III diagnozę ryzyka dysleksji, lub też w późniejszych latach badania wykazywały deficyty wskazujące na dyslektyczne podłoże trudności szkolnych powinni zgłosić się na kontrolne badania psychologiczno-pedagogiczne w celu uzyskania ostatecznej diagnozy. Umożliwi im to uzyskanie odpowiednich do potrzeb dostosowań na egzaminie ósmoklasisty.

 • Wskazane jest, aby badania były wykonane najpóźniej do 30 września w roku szkolnym, w którym uczeń jest w ósmej klasie.

 1. Rodzic występuje z wnioskiem o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wydanie opinii. Odpowiedni druk znajduje się na stronie poradni.

 2. Do wniosku rodzic załącza opinię nauczyciela polonisty przy podejrzeniu dysleksji lub matematyka przy podejrzeniu dyskalkulii. Druk do opinii znajduje się na stronie poradni.

 3. Badanie psychologiczne oraz badanie pedagogiczne. Na oba badania jeżeli dziecko ma wadę wzroku to przynosi okulary. Bez nich nie jest możliwe dokładne zbadanie funkcji wzrokowych i w takiej sytuacji badanie zostaje przełożone na inny termin. Diagnozujemy tylko dzieci zdrowe. Badanie dziecka, które jest osłabione daje wyniki nieadekwatne do jego możliwości tzn. wyniki mogą być zaniżone i negatywnie wpłynąć na całokształt diagnozy. Na badanie pedagogiczne należy przynieść zeszyty, w których widoczne są m.in.: błędy ortograficzne, nieczytelne pismo, błędy w obliczeniach itp. Ważne jest, aby był to materiał nie poprawiany, nie gumkowany, obrazujący dziecka trudności.

 4. Wydanie opinii po badaniach.

Szkoła ponadpodstawowa

Ważne:

W szkole ponadpodstawowej możliwe jest wydanie opinii w sprawie specyficznych trudności w nauce, jednak, aby móc ją uzyskać niezbędne jest przedstawienie w poradni opinii rady pedagogicznej. Odpowiednie druki do pobrania znajdują się na stronie poradni.

 1. Rodzic lub pełnoletni uczeń składa wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Badanie psychologiczne oraz badanie pedagogiczne. Na oba badania jeżeli dziecko ma wadę wzroku to przynosi okulary. Bez nich nie jest możliwe dokładne zbadanie funkcji wzrokowych i w takiej sytuacji badanie zostaje przełożone na inny termin. Diagnozujemy tylko dzieci zdrowe. Badanie dziecka, które jest osłabione daje wyniki nieadekwatne do jego możliwości tzn. wyniki mogą być zaniżone i negatywnie wpłynąć na całokształt diagnozy. Na badanie pedagogiczne należy przynieść zeszyty, w których widoczne są m.in.: błędy ortograficzne, nieczytelne pismo, błędy w obliczeniach itp. Ważne jest, aby był to materiał nie poprawiany, nie gumkowany, obrazujący dziecka trudności.

 3. Po drugim badaniu rodzic lub pełnoletni uczeń składa wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy i zanosi ją do szkoły.

 4. Na druku znajdującym się na stronie poradni rodzic lub pełnoletni uczeń uzupełnia wniosek o wydanie opinii dla ucznia szkoły ponadpodstawowej z opinią rady pedagogicznej i zanosi go do szkoły. Wniosek powinien zostać uzupełniony przez dyrektora.

 5. Rodzic przynosi do poradni uzupełniony przez siebie oraz szkołę wniosek.

 6. Poradnia wydaje opinię.

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Procedura uzyskania w poradni psychologiczno-pedagogicznej opinii w sprawie objęcia dziecka/ucznia odpowiednio zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo zindywidualizowaną ścieżką kształcenia:

Ważne:

 • Okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką jest nie dłuższy niż rok szkolny, czyli opinia jest wydawana maksymalnie do końca bieżącego roku szkolnego.

 • Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

 • uczniów objętych kształceniem specjalnym

 • uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem

 1. Rodzic lub pełnoletni uczeń występuje do szkoły z prośbą o wydanie opinii dotyczącej trudności w funkcjonowaniu dziecka na terenie placówki. Do pobrania na stronie poradni jest druk do opinii na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia i ten druk ma za zadanie wypełnić szkoła.

 2. Rodzic lub pełnoletni uczeń występuje z wnioskiem do poradni o wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MEN z dnia 09.08.2017r. do wniosku dołącza dokumentację określającą:

  • trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole (czyli opinię ze szkoły na druku pobranym ze strony poradni);

  • w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

  • w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.

 1. Badanie psychologiczne oraz badanie pedagogiczne. Ważne jest to, aby na badania diagnostyczne przynieść okulary jeżeli dziecko ma wadę wzroku. Diagnozujemy tylko dzieci zdrowe. Badanie dziecka, które jest osłabione daje wyniki nieadekwatne do jego możliwości tzn. wyniki mogą być zaniżone i negatywnie wpłynąć na całokształt diagnozy.

 2. Wydanie opinii.

INDYWIDUALNY TOK/PROGRAM NAUKI

Ważne:

 • Na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły uczeń, wykazujący szczególne uzdolnienia, ma możliwość skorzystania z indywidualnych form wsparcia. Może odbywać się to w trzech wariantach:

 • indywidualnego programu nauki,

 • indywidualnego toku nauki,

 • indywidualnego toku nauki połączonego z jednoczesnym realizowaniem indywidualnego programu nauczania.

Procedura uzyskania w poradni psychologiczno-pedagogicznej opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki:

 1. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić do dyrektora szkoły:

1) uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców;

2) rodzice niepełnoletniego ucznia;

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.

 1. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.

 2. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 3. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 4. Rodzice lub pełnoletni uczeń składają wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki. Do wniosku załączają opinię ze szkoły o uczniu ze szczególnym uwzględnieniem jego predyspozycji i sukcesów. Istotne jest, aby w opinii szkolnej było zaznaczone, czego konkretnie ma dotyczyć indywidualny program lub tok nauki. Wskazane jest również zawarcie informacji o dacie pozytywnej decyzji rady pedagogicznej odnośnie przyznania indywidualnego programu lub toku nauki.

 5. Badanie psychologiczne oraz w zależności od potrzeb badanie pedagogiczne. Ważne jest to, aby na badania diagnostyczne przynieść okulary jeżeli dziecko ma wadę wzroku. Diagnozujemy tylko dzieci zdrowe. Badanie dziecka, które jest osłabione daje wyniki nieadekwatne do jego możliwości tzn. wyniki mogą być zaniżone i negatywnie wpłynąć na całokształt diagnozy.

 6. Wydanie opinii.

OPINIA W SPRAWIE ODROCZENIA ROZPOCZĘCIA SPEŁNIANIA PRZEZ DZIECKO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Ważne:

 • W szkole do wniosku o odroczenie rodzic dołącza opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Nie można odroczyć dziecka tylko na sam wniosek rodziców, musi być opinia ppp.

 • Wniosek do dyrektora szkoły składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia.

 • Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

Procedura uzyskania w poradni psychologiczno-pedagogicznej opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego:

 1. Rodzic występuje z wnioskiem o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wydanie opinii. Odpowiedni druk znajduje się na stronie poradni.

 2. Do wniosku rodzic załącza opinię z przedszkola. Druk do opinii znajduje się na stronie poradni.

 3. Badanie psychologiczne oraz w razie potrzeby badanie pedagogiczne. O potrzebie badania pedagogicznego decyduje diagnosta podczas pierwszego spotkania z dzieckiem. Na oba badania jeżeli dziecko ma wadę wzroku to przynosi okulary. Diagnozujemy tylko dzieci zdrowe. Badanie dziecka, które jest osłabione daje wyniki nieadekwatne do jego możliwości tzn. wyniki mogą być zaniżone i negatywnie wpłynąć na całokształt diagnozy.

 4. Wydanie opinii po badaniach.