Oferta

W naszej poradni udzielamy bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół i placówek edukacyjnych oraz ich rodzicom i nauczycielom znajdujących się na terenie działania poradni (Śródmieście, Działki Leśne, Obłuże, Oksywie, Babie Doły).

Diagnoza neuropsychologiczna

Najważniejszym celem diagnozy neuropsychologicznej jest określenie związku pomiędzy psychicznym funkcjonowaniem człowieka a stanem jego mózgu. Jest to badanie, które pozwala na ocenę procesów poznawczych (takich jak: pamięć, myślenie, koncentracja uwagi i inne), a także emocjonalnych (wahania nastrojów, reakcje emocjonalne). To pozwala określić, jak funkcjonuje ośrodkowy układ W trakcie badania neuropsychologicznego stosuje są liczne testy i metody eksperymentalne.

Dzięki diagnozie neuropsychologicznej możliwa jest ocena jakie procesy intelektualne i w jakim stopniu zostały osłabione z powodu organicznego uszkodzenia mózgu. Ponadto pozwala ona z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić czy obserwowane problemy w zachowaniu pacjenta są następstwem uszkodzenia tkanki mózgowej, czy też wynikają z powodów czysto psychologicznych, np. emocjonalnych.

To rozróżnienie jest kluczowe dla późniejszego wyboru sposobu wspierania rozwoju dziecka. Uzyskane wyniki diagnozy neuropsychologicznej pozwalają poznać moce i słabe strony w zakresie procesów poznawczych danej osoby, ocenić postępy rozwojowe i skuteczność terapii/leczenia.

Przesłanką do skorzystania z porady/diagnozy neuropsychologa mogą więc być na przykład:

Trudności w skupieniu uwagi, tendencja do łatwego rozpraszania się

Nasilające się problemy z pamięcią

Brak „jasności myślenia”, częste uczucie rozkojarzenia

Zaburzenia funkcji mowy

Trwale obniżona spostrzegawczość

Przebyta choroba neurologiczna

Przebycie zakażenia koronawirusem

Przebyty uraz mózgowo-czaszkowy.

Diagnoza w kierunku spektrum autyzmu

Nasza poradnia zajmuje się diagnozą Spektrum Autyzmu (z ang. ASD – Autism Spectrum Disorder) u dzieci i nastolatków. Jest to proces wieloetapowy, który wymaga czasu z uwagi na zaangażowanie zespołu specjalistów: psychiatry, psychologa, logopedy i oligofrenopedagoga. Diagnozę lekarską stawia psychiatra, w poradni nie ma lekarza psychiatry więc rodzic musi umówić wizytę we własnym zakresie.

W naszej poradni rodzic w pierwszej kolejności odbywa konsultację z psychologiem, na której uzyskuje informacje co do dalszych etapów diagnozy w kierunku spektrum. Diagności określają poziom funkcjonowania intelektualnego dziecka, dokonują opisu jego funkcjonowania oraz analizują rozwój mowy.

Diagnoza stawiana jest w oparciu o:

  • pogłębiony wywiad z rodzicami np. ADIR,

  • badanie ADOS-2,

  • obserwację dziecka w sytuacji aktywności swobodnej oraz ukierunkowanej przez diagnostę, jeśli zachodzi potrzeba dokonuje się obserwacji w miejscu nauki,

  • analizę dostarczonej przez rodzica dokumentacji i materiału video,

  • analizę wybranych kwestionariuszy oraz testów diagnostycznych (w tym z zakresu teorii umysłu).

Diagnoza Spektrum Autyzmu stawiana jest w odniesieniu do międzynarodowych kryteriów diagnostycznych ICD 11 oraz DSM V.

Szkoły

WARSZTATY

Szkoła podstawowa:

Radzenie sobie ze stresem, koncentracja uwagi – R. Filipski

O dziewczętach dla dziewcząt” dla kl. V i VI SP” – R. Czerwińska Warsztaty integracyjne z elementami profilaktyki przemocy – R. Czerwińska,

A. Parfenova Warsztaty w szkołach dla grup z dziećmi z doświadczeniem migracji – A. Parfenova

Szkoła ponadpodstawowa:

Grupa wsparcia dla młodych po powrocie do szkoły – M. Dintar, T. Tokaj – II semestr

Techniki uczenia się – K. Szmigiel

Spotkania dla rodziców:

Według potrzeb placówek w tematyce:

– wspierania dziecka w osiągnięciu gotowości do nauki matematyki,

– skutecznego uczenia się- metody i techniki,

– zagrożeń samobójstwem,

– rozwiązywania konfliktu wartości, kontroli wyrażania złości i lęku,

– żałoby dzieci i młodzieży,

– rozwód rodziców.

Zapotrzebowania na wsparcie prosimy składać pisemnie, z podpisem dyrektora oraz numerem

kontaktowym do osoby koordynującej po stronie placówki.

Opiekun merytoryczny służy wsparciem w kontakcie między poradnią a placówką, jest

pierwszą osobą, z którą należy się kontaktować.

PRZEDSZKOLA

WARSZTATY/WSPARCIE

Bajki i baśnie uczą nas życia”- dla dzieci 4-5-letnich – A. Kordzińska-Grabowska

Obserwacje na terenie placówki – na pisemną prośbę przedszkola, za zgodą rodziców

OPIEKA MERYTORYCZNA

Anna Piaskowska     11, 18, 29, 43, 48, 51 + dzieci 0-3 (żłobek)

Renata Czerwińska   4, 7, 16, 25, 35, 42, 47, 52

OPIEKA LOGOPEDYCZNA:

Beata Geratowska – Przedszkola nr 4, 7, 11, 29, 30, 43, 51

Elżbieta Mudlaf-Krupok – Przedszkola nr 16, 18, 25, 35, 42, 47, 48, 52